பெண் – ஓர் பெண்ணின் பார்வையில்…#நிதர்சனம்

கருவிலிருந்து கல்லறைவரை

ஏதோ அவளை ஒதுக்க..

பூவுக்கு உவமையாய் அவளும்

அவளுக்குவமையாய் பூவும்..

இங்கும் ஓடி வந்து முரண்பேச

பூத்த பின்தான்..

அவள் மென்மை

சோதனைக்குள்ளே

மொத்தத்தில்…

பத்தினி என்னும் வார்த்தைக்குரியவளென
வரையறுக்கப்பட்ட ஜென்மம்

             –கவிஞர்.மகிழ்

Advertisements

Author: மகிழ்😊..

wanna die only as an IAS OFFICER..🙌 #அரசியல்பழகு பல வேடிக்கை மனிதரைப்போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ..😎😎

2 thoughts on “பெண் – ஓர் பெண்ணின் பார்வையில்…#நிதர்சனம்”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s